ประกันภัยเฉพาะทาง (Specific Insurance)

1. ประกันภัยเกี่ยวกับงานอาคาร เป็นการประกันภัยสำหรับธุรกิจ และบุคลากรในงานอาคารหลายสาขา แบ่งเป็นช่วงๆ ได้ดังนี้

ช่วงงานออกแบบ เช่น สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา Owner Engineer และ นักสำรวจ

ระหว่างการก่อสร้าง จะเกี่ยวกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานระบบ และผู้บริหารโครงการ

ตลอดช่วงการใช้งานอาคาร จะมีการประกันภัยสำหรับเจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร หรือ ผู้เช่าอาคาร

ช่วงการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงอาคาร จะเกี่ยวข้องกับ ผู้รับเหมางานปรับปรุง บริษัทให้บริการ (Service) ระบบต่างๆ ในอาคาร

จนถึงการรื้อถอนอาคารเมื่อเลิกใช้งาน เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมางานรื้อถอน ผู้ออกแบบ และบริหารโครงการ ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

2. ประกันภัยในงานอุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความหลากหลายของอุตสาหกรรม ดังนี้

ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้ความคุมงาน ผู้สำรวจ และ ผู้ทดสอบระบบต่างๆ

สำหรับช่วงประกอบการอุตสาหกรรม มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับ เจ้าของโรงงาน

ผู้รับเหมาปรับปรุงระบบ และผู้ให้บริการ (Service) เครื่องจักรต่างๆ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

3. การประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity)

มีการประกันภัยที่ถูกออกแบบเฉพาะแต่ละวิชาชีพ เช่นสถาปนิก วิศวกร แพทย์

นักบัญชีนักสำรวจ นักบริหารผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ เป็นต้น

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

4. การประกันภัยงานเฉพาะกิจ หรืองานชั่วคราว

เป็นการประกันภัยของกลุ่มงาน Event Organizerงานนิทรรศการ (Exhibition)

การแข่งขันกีฬากิจกรรมพิเศษ งานถ่ายทำภาพยนตร์ งานละครเวทีจนถึง

เทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

5. การประกันภัยในสถานที่เฉพาะ

เช่น ในที่สาธารณะในที่อับอากาศ บนที่สูง งานใต้ดิน หรืองานในทะเล ซึ่งเป็นการ

ประกันภัยตามสัญญา หรือตามกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องการกลุ่มเจ้าของโครงการ

ผู้รับเหมาต่างๆและผู้บริหารโครงการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

6. การประกันภัยงานขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด

จะอยู่ในภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างขนย้าย

บริษัทขนส่ง โกดังสินค้า ซึ่งจะรวมถึงการขนส่งวัสดุอันตรายด้วย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

1. ประกันภัยเกี่ยวกับงานอาคาร เป็นการประกันภัยสำหรับธุรกิจ และบุคลากรในงานอาคารหลายสาขา แบ่งเป็นช่วงๆ ได้ดังนี้ช่วงงานออกแบบ เช่น สถาปนิก วิศวกร ที่ปรึกษา Owner Engineer และ นักสำรวจระหว่างการก่อสร้าง จะเกี่ยวกับ ผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้รับเหมางานระบบ และผู้บริหารโครงการตลอดช่วงการใช้งานอาคาร จะมีการประกันภัยสำหรับเจ้าของอาคาร ผู้บริหารอาคาร หรือ ผู้เช่าอาคารช่วงการบำรุงรักษาหรือปรับปรุงอาคาร จะเกี่ยวข้องกับ ผู้รับเหมางานปรับปรุง บริษัทให้บริการ (Service) ระบบต่างๆ ในอาคารจนถึงการรื้อถอนอาคารเมื่อเลิกใช้งาน เกี่ยวข้องกับผู้รับเหมางานรื้อถอน ผู้ออกแบบ และบริหารโครงการ ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

2. ประกันภัยในงานอุตสาหกรรม เกี่ยวข้องกับธุรกิจอย่างกว้างขวาง เนื่องจากความหลากหลายของอุตสาหกรรม ดังนี้ ผู้ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง และบริการ เครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ

ผู้ออกแบบ ที่ปรึกษา ผู้ความคุมงาน ผู้สำรวจ และ ผู้ทดสอบระบบต่างๆสำหรับช่วงประกอบการอุตสาหกรรม มีการประกันภัยที่เกี่ยวกับ เจ้าของโรงงานผู้รับเหมาปรับปรุงระบบ และผู้ให้บริการ (Service) เครื่องจักรต่างๆ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

3. การประกันภัยวิชาชีพ (Professional Indemnity)

มีการประกันภัยที่ถูกออกแบบเฉพาะแต่ละวิชาชีพ เช่นสถาปนิก วิศวกร แพทย์ นักบัญชีนักสำรวจ นักบริหารผู้ตรวจสอบและวิเคราะห์ เป็นต้น

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

4. การประกันภัยงานเฉพาะกิจ หรืองานชั่วคราว

เป็นการประกันภัยของกลุ่มงาน Event Organizerงานนิทรรศการ (Exhibition)

การแข่งขันกีฬากิจกรรมพิเศษ งานถ่ายทำภาพยนตร์ งานละครเวทีจนถึงเทคนิคพิเศษต่างๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

5. การประกันภัยในสถานที่เฉพาะ

เช่น ในที่สาธารณะในที่อับอากาศ บนที่สูง งานใต้ดิน หรืองานในทะเล ซึ่งเป็นการประกันภัยตามสัญญา หรือตามกฎหมายนั้นเกี่ยวข้องการกลุ่มเจ้าของโครงการผู้รับเหมาต่างๆและผู้บริหารโครงการ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

6. การประกันภัยงานขนส่ง การเก็บรักษา และการกำจัด

จะอยู่ในภาคเอกชน และภาครัฐ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้รับจ้างขนย้ายบริษัทขนส่ง โกดังสินค้า ซึ่งจะรวมถึงการขนส่งวัสดุอันตรายด้วย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​