การประกันภัยแบบกลุ่ม (Group Insurance)

1. การประกันภัยเพื่อสวัสดิการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือกลุ่มผู้นำแรงงานต่างๆ ถือว่า การประกันภัยสวัสดิการ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความอุ่นใจในการทำงาน ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานขึ้น ตัวอย่างกรมธรรม์ เช่น ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันแบบสะสมทรัพย์ ประกันรถยนต์สวัสดิการ ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

2. บริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ อย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ยังใช้ในวงการธนาคาร การให้สินเชื่อ และการทำงานนอกสถานที่ เช่น การประกันภัยทรัพย์สิน การค้ำประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง ประกันความรับผิดต่อการทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

3. การลดต้นทุนประกันภัย ในภาคธุรกิจ ประกันภัยถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี ดังนั้นการประกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ ดังนั้น การควบคุมและจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันภัย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

5. ประกันเป็นกลุ่ม...ประหยัดกว่า กลุ่มประกันภัยที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยกระจายความเสี่ยงภัยได้ดีขึ้น ลดต้นทุนของบริษัทประกัน  ส่งผลให้ค่าเบี้ยฯ ลดลง ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพ จึงควรรวมศูนย์การประกันภัยของทั้งองค์กร ผ่านตัวแทนรายเดียว เพื่อเพิ่มการต่อรอง และลดต้นทุนดำเนินการ นอกจากนี้ กลุ่มพนักงาน สหภาพ สมาคม หรือ ชมรมต่างๆ ถ้ารวมกลุ่มกันและจัดการประกันภัยแบบกลุ่ม ก้อสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านประกันภัยได้เช่นกัน

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

4. การสำรวจก่อนการประกันภัย ผู้บริหารโครงการขนาดใหญ่ ควรสำรวจเพื่อการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (สำรวจแบบ) การดำเนินโครงการ จนถึงการสำรวจก่อนส่งมอบงาน ทำให้ความคุ้มครองคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

1. การประกันภัยเพื่อสวัสดิการ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร หรือกลุ่มผู้นำแรงงานต่างๆ ถือว่า การประกันภัยสวัสดิการ จะช่วยเสริมสร้างความมั่นใจ ความอุ่นใจในการทำงาน ทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนานขึ้น ตัวอย่างกรมธรรม์ เช่น ประกันชีวิตกลุ่ม ประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ประกันแบบสะสมทรัพย์ ประกันรถยนต์สวัสดิการ ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

2. บริหารความเสี่ยงด้วยการประกันภัย เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหาร ใช้เป็นเครื่องมือบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจ อย่างแพร่หลายทั่วโลก นอกจากนี้ยังใช้ในวงการธนาคาร การให้สินเชื่อ และการทำงานนอกสถานที่ เช่น การประกันภัยทรัพย์สิน การค้ำประกันสินเชื่อ ประกันเดินทาง ประกันความรับผิดต่อการทำงานนอกสถานที่ เป็นต้น

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

3. การลดต้นทุนประกันภัย ในภาคธุรกิจ ประกันภัยถือเป็นค่าใช้จ่ายทางบัญชี ดังนั้นการประกันอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเพิ่มการแข่งขันกับคู่แข่งทางธุรกิจได้ ดังนั้น การควบคุมและจัดการความเสี่ยง ถือเป็นส่วนหนึ่งของงานประกันภัย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

5. ประกันเป็นกลุ่ม...ประหยัดกว่า กลุ่มประกันภัยที่ใหญ่ขึ้น จะช่วยกระจายความเสี่ยงภัยได้ดีขึ้น ลดต้นทุนของบริษัทประกัน  ส่งผลให้ค่าเบี้ยฯ ลดลง ดังนั้นผู้บริหารมืออาชีพ จึงควรรวมศูนย์การประกันภัยของทั้งองค์กร ผ่านตัวแทนรายเดียว เพื่อเพิ่มการต่อรอง และลดต้นทุนดำเนินการ นอกจากนี้ กลุ่มพนักงาน สหภาพ สมาคม หรือ ชมรมต่างๆ ถ้ารวมกลุ่มกันและจัดการประกันภัยแบบกลุ่ม ก้อสามารถลดค่าใช้จ่ายด้าน ประกันภัยได้เช่นกัน

              >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: ราย                                 ละเอียดหัวข้อนี้

4. การสำรวจก่อนการประกันภัย ผู้บริหารโครงการขนาดใหญ่ ควรสำรวจเพื่อการประกันภัยที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบ (สำรวจแบบ) การดำเนินโครงการ จนถึงการสำรวจก่อนส่งมอบงาน ทำให้ความคุ้มครองคุ้มค่ากับเบี้ยประกันภัย

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​